Saziņai: +371 28 300 800

LV

Saziņai: +371 28 300 800
Adrese: Baznīcas iela 31, Rīga, LV-1010
E-pasts: klinika@gilis.lv

LV EN

Privātuma Politika

SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika”
Privātuma politika

PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS:
SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika”
Reģ.nr. 50003077391
juridiskā adrese: Baznīcas iela 31, Rīga, LV-1010
mājas lapas adrese: www.gilis.lv
Tālrunis: 28 300 800
e-pasts: klinika@gilis.lv

Pacientu privātums SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika” ir svarīgs. Līdz ar to tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai pacientu personas dati būtu drošībā. Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai pacientam būtu saprotams, kā tieši SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika”, turpmāk tekstā Klīnika, rūpējas par savu pacientu personu datiem, kā arī informētu pacientus par viņu tiesībām attiecībā uz saviem personas datiem.


Pacientu datu ievākšana un izmantošana

Pacientu dati tiek ievākti, kad pacients sazinās ar Klīniku, izmanto Klīnikas piedāvātos pakalpojumus, kā arī apmeklējot mājaslapu www.gilis.lv.

No pacientiem tiek ievākti sekojoši dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, dati par veselību, nepilngadīgo pacientu likumisko pārstāvju vārds, uzvārds, personas kods.


Pacientu personas datu apstrādes mērķis un pamatojums:

Personas dati Nolūks Pamatojums
Vārds uzvārds, personas kods/nepilngadīga pacienta likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs Līguma noslēgšana;

Medicīniskās ambulatorās kartiņas aizpildīšana

Regulas 6.panta pirmās daļas c)apakšpunkts

MK noteikumi nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”.

e-pasta adrese, konta numurs Saziņa ar pacientu, norēķinu veikšana Pārziņa leģitīmā interese, Regulas 6.panta pirmās daļas f)apakšpunkts
Dati par veselību Pakalpojuma saņemšanai Datu subjekta piekrišana (Regulas 9.panta otrās daļas a)apakšpunkts)
Pacienta problēmzonu fotogrāfēšana/filmēšana Zinātniskā pētniecība Datu subjekta piekrišana (Regulas 9.panta otrās daļas a)apakšpunkts)

Pacientu personas dati tiek apstrādāti, saskaņā ar normatīvo aktu noteiktām prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta noteikumu prasībām attiecībā uz ārstniecības pakalpojuma sniegšanu; Ārtsniecības likumu, Pacientu tiesību likumu.


Pacientu personas datiem piekļūst:

 1. Klīnikas ārsti, ārstu palīgi, virsmāsa, medmāsas vai citi Klīnikas darbinieki, kuriem pacientu dati nepieciešami darba pienākumu veikšanai;
 2. Pacienta pilnvarotās personas tikai ar pacienta piekrišanu;
 3. Pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas un ārstniecības iestādes vadītāja rakstveida atļaujas saņemšanas Pacientu tiesību likuma 10.panta piektajā punktā noteiktās personas;
 4. Personas datu apstrādātāji, atbilstoši sniegtajam pakalpojumam, ievērojot Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktos apstrādātāja pienākumus, tajā skaitā par konfidencialitātes ievērošanu.


Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja pacienta personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad pacienta piekrišana bija spēkā.

Gadījumā, ja pacients atsauc savu piekrišanu, viņa personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā tiek veikta uz cita tiesiska pamata.

 

Datu glabāšanas ilgums

Dati, kurus Klīnika apstrādā uz datu subjekta piekrišanas pamata, tiek glabāti atbilstoši apstrādes mērķim, vai arī līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšanai vai līdz datu subjekta pieprasījumam šos datus dzēst.

Datiem, kurus Klīnika apstrādā uz normatīvo aktu pamata, glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar normatīviem aktiem, kuri regulē dokumentu glabāšanu.

 

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību.

Klīnika izmanto:
• Google Analytics – analizē vietnes apmeklētāju darbības;
• Google Maps – fiksē karšu izmantošanu, ļauj atcerēties pārlūkprogrammu un klienta izvēli, kad tiek skatīta karte;
• Sesijas sīkdatnes, kas ir tehniskie parametri, piemēram, PHP sesijas identifikators.

Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir Klīnikas leģitīmā interese.

Klīnika neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Klīnika informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.


Klīnika nodrošina:

 • likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;
 • datu apstrādi tikai atbilstošiem un pacientam izskaidrotiem mērķiem;
 • datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);
 • datu precizitāti;
 • datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;
 • datu drošību un konfidencialitāti.


Pacienta tiesības

Pacientam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas Klīnikas informācijas sistēmās, un pieprasīt neprecīzu datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstiski un jāiesniedz SIA “Plastiskās ķirurģijas klīnika”, Baznīcas iela 31, Rīga, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: klinika@gilis.lv . Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Tomēr Klīnika vērš uzmanību, ka personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedībā, izrakstītie rēķini, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pacientam ir tiesības ziņot par jebkādiem šīs privātuma politikas pārkāpumiem.

Pacientam gadījumā, ja viņš uzskata, ka Klīnika ir rīkojusies prettiesiski, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas Latvijas Republikā šobrīd ir Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā Nr.11/13, Rīgā, LV-1011.

Pacienta personas dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.


Privātuma politikas izmaiņas

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Klīnika var mainīt šo privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā. Klīnika iesaka pacientam apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Rīgā, 2018.gada 25.maijā.

SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika”

VIDEONOVĒROŠANAS PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Mēs, SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika” savu tiesisko interešu aizsargāšanas nolūkos, vēlamies nodrošināt mūsu klientu, sadarbības partneru un darbinieku drošību, kā arī īpašuma aizsardzību, tādēļ mēs veicam videonovērošanu SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika” telpās.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantam, šeit sniegsim informāciju par fizisko personu datu apstrādi saistībā ar mūsu veikto videonovērošanu.

 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Videonovērošanas personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika”, reģistrācijas nr. 50003077391, juridiskā adrese: Baznīcas 31, Rīga, LV-1010, tālrunis, +371 67845208, e-pasts: klinika@gilis.lv.

Saziņai personas datu apstrādes jautājumos, lūdzam rakstīt uz klinika@gilis.lv

 1. VIDEONOVĒROŠANAS MĒRĶIS

Mēs veicam videonovērošanu, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika” īpašuma aizsardzību, un klientu un darbinieku vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, un nodrošinātu drošības prasību ievērošanu mūsu telpās.

 1. VIDEONOVĒROŠANAS TIESISKAIS PAMATS

Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika” leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības  kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi mūsu telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, darbinieku un klientu drošību. Papildu tam, videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika” vai tās apmeklētājiem) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus darbinieku un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks, fizisks uzbrukums vai apdraudējums).

Videonovērošana tiek veikta:

SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika” telpās Baznīcas ielā 31, Rīga, LV-1010.

 1. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Mēs nenodosim videonovērošanas rezultātā iegūtos personas datus bez tiesiskā pamata trešajām personām, taču dati var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un valsts vai pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. Videoierakstus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

 1. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti dati par visām personām, kas nokļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, klienti u.tml.).

 1. DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Videoieraksti tiek glabāti līdz trīsdesmit dienām. Videonovērošanā iegūtie dati, kuros konstatēts personas apdraudējums, noziedzīgs nodarījums vai ēku, telpu, teritorijas, personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, tiek glabāti līdz pārbaudes pabeigšanai tiesībsargājošā iestādē.

 1. DATU APSTRĀDES ORGANIZĀCIJA

Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem rīkoties saskaņā ar mūsu iekšējo normatīvo regulējumu videonovērošanas jomā. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.

Mēs esam izvietojuši informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Videonovērošanas kameras ir izvietotas tā, lai to novērošanas laukums būtu tik liels, cik ir nepieciešams konkrētās videonovērošanas nolūkam. Videonovērošana netiek veikta telpās, kur personas sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību (piemēram, labierīcībās, ģērbtuvēs un citās telpās ar paaugstinātu privātumu).

 1. JŪSU TIESĪBAS

Personai pastāv tiesības pieprasīt SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika” piekļuvi saviem personas datiem un to dzēšanu (vēršam uzmanību, ka videonovērošanas ierakstus nav iespējams labot, vai papildināt, jo pretējā gadījumā tas var tikt uzskatīts par datu sagrozīšanu).

Personai pēc SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika” pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi identificējošus datus, piemēram, fotogrāfiju, kā arī datumu un laiku, ja persona vēlas izmantot savas tiesības piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem.

SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika” ir tiesības neizsniegt videonovērošanas datus, ja mēs negūstam pietiekami pamatotu pārliecību par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un personas atpazīstamību videomateriālā.

SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personu iebildumu gadījumā veiks pasākumus, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

Rīgā, 2021.gada 18. jūnijā.